Algemene voorwaarden

van Vandenbrinktrainingen te Apeldoorn 01-01-2019 versie 1.0


1. OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen Vandenbrinktrainingen en de klant is gebaseerd op deze algemene
voorwaarden waarin de klant een schriftelijke of mondelinge overeenkomst aangaat. Bij betaling,
zoals is aangeven op de factuur, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden op de website.


2. VERANTWOORDELIJKHEID
Alle trainingen die worden verzorgd door Vandenbrinktrainingen, zoals vermeld op de website,
zijn voor eigen risico. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid bij
deelname. Vandenbrinktrainingen kan u verplichten om een verwijsbrief van huisarts of fysio te
gaan halen. De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen.


3. INTAKE
Intake is belangrijk voor deelnemen bij Vandenbrinktrainingen. De intake is gratis en persoonlijk.
Dit wil zeggen dat wij u persoonlijk bevragen, zodat wij gericht kunnen starten. De intake wordt
digitaal gedaan en wordt op een veilige plek opgeborgen. Zie ook artikel 15 AVG.


4. LOCATIE EN TIJD
Wanneer de intake is afgerond, bespreken wij tijdstip en plaats van de trainingen. De tarieven en
duur worden ook besproken bij de intake. Wanneer er door omstandigheden niet getraind kan
worden, moet dit minimaal 24 uur van tevoren bekend worden gemaakt per WhatsApp, sms,
telefoon of mail. Wanneer dit binnen 24 uur is, worden de kosten doorberekend aan de klant.
Wanneer de klant op tijd is met afmelden, kijken we naar een andere dag waarop de training
ingehaald kan worden. Lukt dit niet, dan schuift deze sessie op, zodat die aan het einde van alle
sessies komt. Verlenging van personal training moet binnen 14 dagen na afloop van het contract
aangegeven worden, zodat het tijdstip en de plaats voor u gereserveerd kunnen blijven.


5. ZIEKTEMELDING VANUIT DE KLANT
Bij ziektemelding moet worden gehandeld zoals bij punt 4 staat vermeld. Wanneer de
ziektemelding langer dan 3 weken duurt, kunnen wij de duur van de overeenkomst voor maximaal
1 jaar stil leggen op advies van een medische verklaring door een erkende arts.


6. NAAST PT VRIJ SPORTEN
Vandenbrinktrainingen heeft een overeenkomst met Ten Tije Sport Apeldoorn. Dit houdt in dat er
bij personal training een lidmaatschap zit vanuit Ten Tije, zodat u naast pt vrij kunt trainen in de
fitness of kunt deelnemen aan de groepslessen. Ook kunt u naast sporten genieten van de
faciliteiten die Ten Tije te bieden heeft, zoals sauna, zonnebank of even nagenieten aan de bar.
Deze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar en tarieven zijn daarom lager dan bijvoorbeeld
3 maanden sporten. Mondeling zullen wij alles uitleggen, zodat er passend advies is. Wilt u alleen
voedingsadvies en geen gebruik maken van de faciliteiten, dan vervallen de lidmaatschappen. Let
op: onbeperkt opzeggen kan alleen wanneer u lid bent geworden i.c.m. PT. Heeft u later PT
aangeschaft, dan zit u vast aan de reglementen vanuit Ten Tije Sport Apeldoorn.


7. LEEFSTIJL
Vandenbrinktrainingen kunt u ook helpen aan een gezonde leefstijl. Voeding, beweging en rust
zijn de 3 pijlers. Bij voeding is balans belangrijk en wordt afgestemd op uw dagelijkse behoefte.
We zijn geen diëtisten en zijn daarom niet aftrekbaar bij uw zorgverzekering. Zelf dient u aan te
geven waar u allergisch voor bent. Wij geven alleen richtlijnen, maar u bent zelfverantwoordelijk
voor wat u eet. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de richtlijnen die wij
geven.


8. WEL OF NIET BEHALEN VAN HET TRAININGSDOEL
Onze trainingen worden gedaan op basis van een doel van de klant, met de juiste opbouw om het
doel op een veilige en verantwoordelijke manier te behalen. Wij handelen in opdracht, maar bij
het niet behalen van het doel door externe factoren, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.
Voor elke training is er een inspanningsverplichting om het gewenste doel te behalen.
Vandenbrinktrainingen kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij tekortkoming en uitvoering in
adviezen of personal trainingen. Met betrekking op weerbaarheidstrainingen i.c.m. hulpverlening
bepalen wij zelf wanneer er noodzaak is om iets te melden. Zie hiervoor ook punt 15.5 AVG
reglement.


9. ONTBINDEN
Vandenbrinktrainingen is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische
verklaring door een erkende arts (zie ook punt 4) of bij een verhuizing buiten een straal van 15
kilometer van de besproken trainingslocatie. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente
dient dan te worden overlegd aan Vandenbrinktrainingen.


10. BETALING & BETALINGEN MET BETREKKEN OP AKKOORD ALGEMENE
VOORWAARDEN
Betalingen kunnen op 2 manieren gedaan worden, namelijk contant of overmaken. De klant
ontvangt altijd een factuur met verwijzing naar deze algemene voorwaarden op de website. Bij
betaling gaat men automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Betalingen zijn altijd
binnen 14 dagen na factuurdatum of net voor de tweede trainingssessie. Wanneer er niet op tijd
voldaan is, kan Vandenbrinktrainingen deze les annuleren. De kosten worden dan niet
doorberekend. Vanaf de betaling gaat de sessie weer door. Let wel op dat de geplande datum
verloren kan gaan wanneer er te laat wordt betaald. Wanneer de prijzen binnen
Vandenbrinktrainingen stijgen, heeft de klant in dit geval het recht om de overeenkomst te
ontbinden. Wanneer er door wat voor reden dan ook de sessies of adviezen niet meer gedaan
kunnen worden, wordt het openstaande bedrag niet teruggestort. Wel is het openstaande bedrag
overdraagbaar aan derden, zodat deze persoon op uw bedrag de sessie afmaakt. Let hier wel bij op
dat wanneer het onder personal training valt, deze persoon lid moet zijn bij Ten Tije Sport Apeldoorn.


11. UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN
De training of trainingen kunnen niet doorgaan door:
– Ziekte (zie punt 5)
– Overlijden (nader overleg, wij denken dan graag met u mee)
– Ongevallen (zie punt 5)
– Gaat u op vakantie, meld dit dan minimaal 14 dagen voor vertrek aan Vandenbrinktrainingen. De
trainingen blijven dan staan en worden na uw vakantie weer opgepakt.
– Gaat Vandenbrinktrainingen op vakantie, dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. Vandenbrinktrainingen regelt binnen Ten Tije een personal trainer die met u aan het werk gaat
gedurende de vakantie. Let op: wij zijn dan wel verplicht om persoonsgegevens door te geven, zie
ook punt 15.5 AVG.
2. Trainingen worden opgeschoven tot na de vakantie van Vandenbrinktrainingen.
– Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Bevrijdingsdag, Koningsdag,
Kerst en Oudjaarsdag) zijn wij gesloten. De training gaat dan niet door en er worden geen kosten
berekend. We spreken dan een nieuwe datum af, zodat u deze sessie kunt inhalen.


12. GEZONDHEID
Bij betaling van de factuur verklaart de deelnemer gezond te zijn. Bij twijfel dient de klant
toestemming van een erkende arts te hebben. De deelnemer is verplicht om voor en tijdens de
trainingen aan te geven wanneer er een verandering in het lichaam plaatstvindt, zoals conditie,
kortademigheid en/of pijntjes in het lichaam. Bij griep gaan de trainingen niet door. Meld u, indien
mogelijk, 24 uur van tevoren af en meld dat er een twijfel is om te komen trainen. Wanneer u wel
komt als u ziek bent, dan zijn we genoodzaakt u weer naar huis te sturen. We zijn schappelijk en
denken graag mee. Punt 5 is een voorwaarde, maar er zijn uitzonderingen.


13. ONLINE
Voedingsschema’s kunnen ook online, wel moet er een persoonlijke intake zijn in Apeldoorn en
deze sluiten we ook weer persoonlijk af bij week 12. Wanneer het bevalt, verlengen wij de duur
met 12 of 24 weken tegen een lager tarief. Voordelen zijn:
– bewegen in eigen omgeving met eigen planning
– contact via mail of WhatsApp
– telefonisch contact is mogelijk op afgesproken tijdstippen
– 1 keer per 12 weken een persoonlijk contactmoment
– elke week een nieuw schema
– elke week moet gewicht en vetpercentage worden doorgestuurd


14. EIGENDOM
Alle informatie die staat vermeld op de website zijn eigendom van Vandenbrinktrainingen. Alleen
met toestemming van Vandenbrinktrainingen mag u teksten en/of foto’s van de website halen.


15. AVG-VERKLARING
Binnen Europa is er een wet die regelt hoe bedrijven, instanties en ook Vandenbrinktrainingen om moet
gaan met persoonsgegevens. Hiervoor is een privacyverklaring opgesteld.


15.1 PRIVACYVERKLARING
Vandenbrinktrainingen is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 73136441. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het
huishoudelijk reglement bij een overeenkomst bij Vandenbrinktainingen. Deze privacyverklaring
omschrijft ook welke persoonsgegevens Vandenbrinktrainingen verwerkt en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.


15.2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Vandenbrinktrainingen verwerkt persoonsgegevens van u bij inschrijving, deelname of verkoop van:
– Deelname personal training (intake + factuur)
– Inschrijving voor voedingsadviezen (intake + factuur)
– Verkoop van VDBT SPORTSWEAR (factuur)
Bij de intake wordt uw mail veiliggesteld om mogelijke informatie met u te delen. Voor vragen kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Vandenbrinktrainingen verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
– Voornaam
– Achternaam
– Tussenvoegsels
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Geslacht
– Ten Tije ID
– Medicatielijst
– Blessures
– Belangrijke intakevragen, indien nodig
– Browsercookies
Vandenbrinktrainingen kan deze gegevens gebruiken om:
– Het opmaken van facturen. Onze accountant heeft ook inzicht in onze facturen, maar die heeft
zwijgplicht.
– Informatie met u te delen, niet aan derden.


15.3 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Vandenbrinktrainingen via de contactpagina op de website voor: –
Meer informatie over de wijze waarop Vandenbrinktrainingen persoonsgegevens verwerkt;
– Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– Inzage in de persoonsgegevens die Vandenbrinktrainingen met betrekking tot u verwerkt;
– Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vandenbrinktrainingen


15.4 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
– Vandenbrinktrainingen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden.
– Vandenbrinktrainingen treft adequate, technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beveiligen.


15.5 DERDEN
Vandenbrinktrainingen kan uw gegevens aan derden verstrekken:
– Zonder overleg aan de accountant van Vandenbrinktrainingen
– Met toestemming van de klant aan de fysio, arts of wanneer er sprake is van
weerbaarheidstrainingen rondom het traject.
– Bij vakantie in overleg met de klant aan de vervangende personal trainer.
Vandenbrinktrainingen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij u daarvoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Vandenbrinktrainingen daartoe verplicht is op grond
van de wet of een rechterlijke uitspraak.


15.6 WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom
aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.